ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

รายชื่อชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562


 • ชุมนุมเกมส์สำหรับการเขียนโค้ดดิ้ง
 • คุณครู นัฐวุฒิ จิตรจักร์
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม คอมพิวเตอร์
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 14 คน
 • ชุมนุมธนาคารโรงเรียน ม ปลาย
 • คุณครู ดวงมณี แสงม่วง
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 12 คน
 • ชุมนุมธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
 • คุณครู สุวิทย์ สีตื้อ
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 14 คน
 • ชุมนุมภาษาญี่ปุ่น
 • คุณครู ชินชัย แก้วนิมิตสิริกุล
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม ภาษา
 • รับจำนวน 35 คน
 • สมัครแล้ว 35 คน
 • ชุมนุมคณิตคิดเร็ว
 • คุณครู จักร์ เต็มรัก
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 17 คน
 • ชุมนุมCrossword
 • คุณครู ฐิติวัฒน์ ธนากิจเรืองรุ่ง
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม เกมส์พัฒนาการเรียนรู้
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 20 คน
 • ชุมนุมงานดอกไม้ใบตอง
 • คุณครู อำพร ชัยศิลบุญ
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม ศิลปะและวัฒนธรรม
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 17 คน
 • ชุมนุมEnjoy English เพลิดเพลินภาษา
 • คุณครู มาธวดี คงธนเชาวน์
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม ภาษา
 • รับจำนวน 25 คน
 • สมัครแล้ว 23 คน
 • ชุมนุมEnjoy English
 • คุณครู นิตยา แก้วบุญตัน
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม ภาษา
 • รับจำนวน 25 คน
 • สมัครแล้ว 20 คน
 • ชุมนุมYC เพื่อนที่ปรึกษา
 • คุณครู อรอนงค์ ชุ่มเมืองเย็น
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 20 คน
 • ชุมนุมLove​ English
 • คุณครู อัปสร ราชสมศรี
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม ภาษา
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 19 คน
 • ชุมนุมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • คุณครู ชานันท์ สุวันโน
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม ศิลปะและวัฒนธรรม
 • รับจำนวน 25 คน
 • สมัครแล้ว 25 คน
 • ชุมนุมหมากรุกไทย
 • คุณครู เกษม ปิมปา
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม เกมส์พัฒนาการเรียนรู้
 • รับจำนวน 25 คน
 • สมัครแล้ว 25 คน
 • ชุมนุมจรวดขวดน้ำ ม.ต้น
 • คุณครู ภาคภูมิ มณีวรรณ
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม เกมส์พัฒนาการเรียนรู้
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 20 คน
 • ชุมนุมภาษาและวัฒนธรรมจีน
 • คุณครู ศานันทินี วงษา
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 19 คน
 • ชุมนุมภูมิศาสตร์
 • คุณครู ธนาวุฒิ ทรัพย์สุข
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 22 คน
 • สมัครแล้ว 22 คน
 • ชุมนุมนักแนะแนว
 • คุณครู มัทนา กุลชัย
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 50 คน
 • สมัครแล้ว 50 คน
 • ชุมนุมสร้างภาพ
 • คุณครู กัณฐมณี ปงกองแก้ว
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม ศิลปะและวัฒนธรรม
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 20 คน
 • ชุมนุมอย.น้อย
 • คุณครู ปรียา ทิพากร
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 20 คน
 • ชุมนุมผลิตภัณฑ์จากกระดาษรีไซเคิล
 • คุณครู วันเมษา แก่นเรณู
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม ศิลปะและวัฒนธรรม
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 14 คน
 • ชุมนุมwpk zero waste
 • คุณครู จิรวัฒน์ แก่นเรณู
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 19 คน
 • ชุมนุมบาสเกตบอล
 • คุณครู ชญานนท์ กันทะ
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม กีฬาและนันทนาการ
 • รับจำนวน 27 คน
 • สมัครแล้ว 27 คน
 • ชุมนุมคณิตกับศิลป์
 • คุณครู อ้อยทิพย์ รินคำแดง
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม เกมส์พัฒนาการเรียนรู้
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 11 คน
 • ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย
 • คุณครู จักรกฤช อินเปี้ย
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 25 คน
 • สมัครแล้ว 13 คน
 • ชุมนุมสนุกกับกระดาษ
 • คุณครู สำเนียง เหล็กเพชร
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 25 คน
 • สมัครแล้ว 25 คน
 • ชุมนุมจรวดขวดน้ำม.ปลาย
 • คุณครู สุปราณี ขจรวงศ์ศรี
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 12 คน
 • ชุมนุม ICT พาเพลิน
 • คุณครู ยงยุทธ เดชะพงค์
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม คอมพิวเตอร์
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 20 คน
 • ชุมนุมทำเองใช้เอง
 • คุณครู ศิริจันทร์ สุทำทาน
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 20 คน
 • ชุมนุมสมุนไพรใกล้ตัว
 • คุณครู วรวิทย์ คำหลวง
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 25 คน
 • สมัครแล้ว 25 คน
 • ชุมนุมลายไทยเพื่ออาชีพ
 • คุณครู กิ่งกาญจน์ บุญมาลา
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม ศิลปะและวัฒนธรรม
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 10 คน
 • ชุมนุมประดิษฐ์ศิลป์
 • คุณครู อนุชิต กรมวังก้อน
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม ศิลปะและวัฒนธรรม
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 12 คน
 • ชุมนุมฟุตบอลชาย ม.ต้น
 • คุณครู พิษณุ ปันพรม
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม กีฬาและนันทนาการ
 • รับจำนวน 29 คน
 • สมัครแล้ว 29 คน
 • ชุมนุมหมากล้อม
 • คุณครู เกียรติภูมิ กองจาย
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม กีฬาและนันทนาการ
 • รับจำนวน 21 คน
 • สมัครแล้ว 21 คน
 • ชุมนุมคำคมภาษาไทย
 • คุณครู อชิรญา ธรรมชัย
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม เกมส์พัฒนาการเรียนรู้
 • รับจำนวน 25 คน
 • สมัครแล้ว 19 คน
 • ชุมนุมอาสายุวกาชาด
 • คุณครู ดวงฤดี แซ่โอ้ว
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 16 คน
 • ชุมนุมส่งเสริมวัฒนธรรม
 • คุณครู ผ่องพรรณ ไชยมงคล
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม ศิลปะและวัฒนธรรม
 • รับจำนวน 25 คน
 • สมัครแล้ว 25 คน
 • ชุมนุมเวทคณิต
 • คุณครู จีรพร กองจาย
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 10 คน
 • ชุมนุมWPK นักข่าวเยาวชน
 • คุณครู จานทองบุญ กลมมา
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม ภาษา
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 11 คน
 • ชุมนุมห้องสมุดหรรษา
 • คุณครู วรายุทธ คงแก้ว
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 20 คน
 • ชุมนุมธรรมะเบิกบานรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • คุณครู บุศกร กสิผล
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 20 คน
 • ชุมนุมเวทคณิต ม.ต้น
 • คุณครู ผการัฐ สินันตา
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 4 คน
 • ชุมนุมEnglish for Genius
 • คุณครู มัลลิกา ไชยชุมศักดิ์
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม ภาษา
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 12 คน
 • ชุมนุมลดน้ำหนักลดโรค
 • คุณครู ฉลอง สุยะวงค์
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม กีฬาและนันทนาการ
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 20 คน
 • ชุมนุมวิ่งเพื่อสุขภาพ
 • คุณครู สมหมาย กำทอง
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม กีฬาและนันทนาการ
 • รับจำนวน 21 คน
 • สมัครแล้ว 21 คน
 • ชุมนุมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • คุณครู ดวงเดือน สมศักดิ์
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 10 คน
 • ชุมนุมวงโยธวาทิต
 • คุณครู วัชรพงษ์ สมศักดิ์
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม ศิลปะและวัฒนธรรม
 • รับจำนวน 50 คน
 • สมัครแล้ว 45 คน
 • ชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียง
 • คุณครู อนุตตรีย์ นภพลภูมิสิริ
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 25 คน
 • สมัครแล้ว 25 คน
 • ชุมนุมสารพัดช่าง
 • คุณครู ปรัชญา ขอดแหวน
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 12 คน
 • ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยา ม.ต้น
 • คุณครู รพีพร สมใจ
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 14 คน
 • ชุมนุมศิลปะการแสดง1
 • คุณครู พรวิภา อุบลสถิตย์
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม ศิลปะและวัฒนธรรม
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 20 คน
 • ชุมนุมศิลปะการแสดง2
 • คุณครู นุสรา เทียนประดิษฐ์
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม ศิลปะและวัฒนธรรม
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 20 คน
 • ชุมนุมส่งเสริมวัฒนธรรม
 • คุณครู ผ่องพรรณ ไชยมงคล
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม ศิลปะและวัฒนธรรม
 • รับจำนวน 25 คน
 • สมัครแล้ว 0 คน
 • ชุมนุมRUN FOR HEALTH
 • คุณครู สมหมาย กำทอง
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม กีฬาและนันทนาการ
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 0 คน
 • ชุมนุมทำเอง ใช้เอง
 • คุณครู ศิริจันทร์ สุทำทาน
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 0 คน
 • ชุมนุมSave School
 • คุณครู จิรวัฒน์ แก่นเรณู
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม ศิลปะและวัฒนธรรม
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 0 คน
 • ชุมนุมสมุนไพรใกล้ตัว
 • คุณครู วรวิทย์ คำหลวง
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 0 คน
 • ชุมนุมสมุนไพรใกล้ตัว
 • คุณครู วรวิทย์ คำหลวง
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 25 คน
 • สมัครแล้ว 0 คน
 • ชุมนุมEnjoy English
 • คุณครู นิตยา แก้วบุญตัน
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 25 คน
 • สมัครแล้ว 0 คน
 • ชุมนุมสมุนไพรใกล้ตัว
 • คุณครู วรวิทย์ คำหลวง
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 25 คน
 • สมัครแล้ว 0 คน
 • ชุมนุมทำเอง ใช้เอง
 • คุณครู ศิริจันทร์ สุทำทาน
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 0 คน
 • ชุมนุมประดิษฐ์ศิลป์
 • คุณครู อนุชิต กรมวังก้อน
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 0 คน
 • ชุมนุมกัดกระจก
 • คุณครู กิ่งกาญจน์ บุญมาลา
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม ศิลปะและวัฒนธรรม
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 0 คน
 • ชุมนุมถ่ายภาพกล้องสมาร์ทโฟน
 • คุณครู ฉลอง สุยะวงค์
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม กีฬาและนันทนาการ
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 0 คน