ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ติดต่อคุณครูที่รับผิดชอบ

ครู นายนัฐวุฒิ จิตรจักร์
ห้อง : ID: s-h-e-l-l
อาคาร : อาคาร 3
0807506757
shell@wpk.ac.th

ครู เสาวรจ โกฏสืบ
ห้อง : ห้องสมุด
อาคาร : อาคาร 3
0884342682
Saowaroj@wpk.ac.th